Руския визов център

Добре дошли!
ОфертаКонтакты

Частна виза

Обикновена частна виза се издава на български граждани, на граждани на други държави и лица без гражданство, които влизат в Руската Федерация с визита на основание:

 1. Покана от Федерална миграционна служба на Руската Федерация (ФМС на Русия) по ходатайство на гражданин на Руската Федерация или на чуждестранен гражданин, който има разрешение за пребиваване в Руската Федерация, или юридическо лице;
 2. Писмено изявлениена гражданинна Руската Федерацияна името на ръководителя на Консулския отдел за съвместно пътуване на него и на членове от семейството му, коитосачужди граждани;
 3. Нотариално заверенописмено исканена гражданинна Европейскиясъюз,който пребивава законнов Рускатафедерацияи който кани близкироднини.

Обикновената частна виза може също така да бъде издадена във връзка с необходимост от влизане в Руската Федерация за извънредно лечение или вследствие на тежка болест или смърт на близък роднина при наличие на документално потвърждение за необходимостта от извънредно лечение или тежка болест или смърт на близък роднина.

Частна виза се издава за срок до 90 дни и може да бъди еднократна или двукратна.

Отделни случаи

Лицата, които посещават военни и граждански погребения е необходимо да се представят следните документи (*В съответствие със Споразумението между Руската Федерация и Европейския съюз за опростяване на издаването на визи за граждани на Руската Федерация  ЕС):

Оригинал или заверено копие на документа, потвърждаващ факта за наличие на погребение. Документът трябва да бъде издаден от руските власти или организацията «Червен Кръст»;

Оригинал или копие на документа, потвърждаващ факта за роднинство (роднини по права линия*) на заявителя и погребания. *За роднини по права линия се считат родители, деца, внуци, съпрузи, баби, дядовци, родни братя и сестри.

Лицата, които посещават военни или граждански погребения, по правило се издават краткосрочни частни визи със срок на действие до 14 дни.

За извънредно лечение или вследствие на тежки болести или смърт на близък роднина във връзка с необходимостта от влизане в Руската Федерация на чуждестранния гражданин може да бъде издадена обикновена частна виза на основание на решение на Посланика на Руската Федерация или Генералния Консул на Руската Федерация по писмено ходатайство на чуждестранния гражданин. 

Към ходатайството се прилагат:

 • Писмено потвърждение на руското лечебно заведение на официална бланка на заведението (заверено с печат) за необходимостта от оказване на спешна медицинска помощ, спешна хоспитализация или спешно изследване или тежка болест на посещаващото лице, която изисква постоянни грижи;
 • или свидетелство за смърт на гражданина – близък роднина на заявителя (за близки роднини се считат съпрузи, деца, родители, в т.ч. родители на мъжа или жената ако един от съпрузите се явява като съпровождащо лицето, сестри, братя;
 • или международна телеграма за смъртта на гражданина, заверена от длъжностното лице на телеграфо-пощенската служба;

документ, който потвърждава близко роднинство на заявителя и посещаваното лице или близко роднинство на заявителя и починалия.

Обърнете внимание! Полицата за медицинската застраховка  трябва да съдържа:

 1. дата на сключване на договора;
 2. номер на полицата;
 3. име, презиме и фамилия на застрахования;
 4. реквизит на застрахователя;
 5. срокът на действие на полицата трябва да покрива целия срок на пребиваване на територията на Русия в случаите на оформяне на еднократна или двукратна виза, и срока на първото пътуване в случай на получаване на многократна виза;
 6. списък на медицинските и медико – транспортните услуги, включително и репатриране на останки;
 7. територия на покритие – цял свят или Руска Федерация, Европа, включително и Русия;
 8. подпис на застрахователя.

Не се приемат за разглеждане застрахователни полици, писма – потвърждения, които не съдържат споменатите сведения, формуляри с печати на застрахователни компании и т.н.

За оформянето на обикновена еднократна или двукратна частна виза е необходимо да се представи:

 1. Покана за влизане в Русия, направена от Федерална миграционна служба на Русияили

 2. Писменно заявление от гражданин на Русия на името на ръководителя на Консулския отдел за съвместно пътуване на него и на членове от семейството му, коите са чуждестранни граждане; 

  Към заявлението трябва да се приложат:

   • копие и оригинал на руски паспорт на заявителя;
   • документи, потвърждаващи степента на роднинска връзка със заявителя (копие и оригинал на удостоверение за раждане на непълнолетно дете или свидетелство за брак);
   • копие и оригинал на личната карта на заявителя.
 3. Нотариално заверено писмено искане от гражданин на Европейския съюз, които законно пребивава в Руската Федерация и който кани близки роднини * – съпрузи, деца, родители, баби и дядовци, внуци. Законност на пребиваване на канещото лице трябва да бъде потвърдено с придружаващите копии на документи, обясняващи неговия статут, такива като документи за пребиваване, временни разрешения за пребиваване, учебна или работна виза;

  *Като доказателство за степента на родство, се представят копии от съответните свидетелства или подобни документи, издавани като такива в чужди страни. В случаите на петиции от баби и дядовци, внуци – копии на двете съответни свидетелства или подобни документи, издавани като такива в чужди страни, потвърждаващи съществуването на родственна връзка между тези лица по права линия.

 4. Задграничен паспорт, в който има не по – малко от 2 чисти (празни) страници за визи,  който е валиден в продължение на 6 месеца от датата на свършване на срока на действие на визата;

   

 5. Визова анкета, попълнена на сайта visa.kdmid.ru, разпечатана и подписана лично от заявителя;
  (При избора на място за подаване на документи е необходимо да посочите визовия център, в който Вие имате намерение да подадете документите)

  В Руския визов център Вие можете да се възползвате от услугата за попълване на визови анкети.

 6. Цветна снимка 3,5×4,5 см на светъл фон, с ясно изображение на лицето в анфас, без очила със затъмнени стъкла и без шапки, забрадки и т.н. (изключение са гражданите, които поради тяхната етническа или религиозна принадлежност са с шапки, забрадки и др. на снимката в паспорта);
 7. Полица на медицинската застраховка с покритие най-малко 30`000 Евро, която е валидна на територията на Руската Федерация и срока на действие на визата, с изключение на случаите, които са основани на взаимност (копие);
 8. Аке не сте гражданин на РБ, то е необходимо да представите допълнително копие от документа (лична карта, регистрационна карта за временно пребиваване), потвърждаващ пребиваването Ви на територията на Република България.

Обърнете внимание! Консулското учреждение има право да изиска допълнителни документи за оформяне на виза, да покани на събеседване или да увеличи срока за оформяне на визата.

Заплащането на консулската такса и таксата обслужване може да бъде направена непосредствено във визовия център.

Обърнете внимание! Ако Вие не сте гражданин на България трябва да предоставите:

1. Разрешение за продължително пребиваване в България за  повече от 90 дни за гражданите на следващи страни:

Албания, Бахрейн, Венецуела, Египет, Хаити, Ирландия, Лесото, Либия, Македония, Мали, Мексико, Нова Зеландия, Обединени Арабски Емирства, Оман, Република Корея, Саудитска Арабия, Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, Сиера Леоне, Екваториална Гвинея , ЮАР, Япония.

В зависимост от националното законодателство документално потвръждение за продължително пребиваване в България за повече от 90 дни може да бъде учебна или работна виза, разрешително за работа и т.н.

2. Постоянно пребиваване в България или друг подобен документ за гражданите на следните държави: Алжир, Ангола, Афганистан, Бангладеш, Виетнам, Грузия, Индия, Ирак, Иран, Китай, Северна Корея, Непал, Нигерия, Пакистан, Руанда, Сирия, Сомалия, Чад, Шри Ланка, Етиопия.

За гражданите на България и Европейския съюз

Срок за разглеждане Такса за консулски услуги Сървизна такса 
(вкл. ДДС)
4-10 работни дни 70,00 BGN 50 BGN
1-3 работни дни 140,00 BGN 50 BGN

Срока за оформяне на визи зависи от вида на поканата и се контролира от Руските консулства. В някой случай сроковете за разглеждане на документите за оформяне на виза могат да се променят по преценка на Руското консулство. 

В съответствие със Споразумението между Руската Федерация и Европейската общност за улесняване на издаването на визи за гражданите на Руската Федерация и Европейския съюз, в някои случаи, в зависимост от категорията на заявителя и целта на пътуването, Вие може да бъдете освободен от плащане на консулска такса за оформяне на частна виза.

Обърнете  внимание! Ако сте лице без гражданство или не сте гражданин на България или Европейския съюз, молим да уточните стойността на Вашата виза при опреаторите в кол-център на Руския визов център.

Стойността и сроковете за издаване на визи на гражданите на останалите страни и лица без гражданство се извършва съгласно «Тарифа за плащанията за извършените консулски действия, събирани от консулските учреждения на Руската Федерация».

Пренасяне или възстановяване на визата независимо от гражданството

Такса за консулски услуги Сървизна такса
(вкл. ДДС)
49 BGN 50 BGN

Обърнете внимание! Преди подаването на документи за пренасяне или възстановяване на визата, молим да се консултирате при оператора в кол-център на Руския визов център за реда, списъка с документи и сроковете за разглеждане.

За да попълните анкетата, отидете на страницата на сайта visa.kdmid.ru

Попълването  на електронната форма на визовата анкета

Руският визов център предлага допълнителна услуга за попълване на електронна визова анкета при подаване на документи във Визовия център или отстраняване от името на кандидата (упълномощен представител) погрешно внесени във визовия формуляр данни.

Визовата анкета се попълва въз основа на документите и информацията, представени от заявителя, и се подписва лично от заявителя.

Цената на услугата се начислява допълнително към сервизната такса и е 10 лв за една анкета. За тази услуга може да се обърнете към оператора на Руския визов център при подаване на документите за кандидатстване за виза.

Уважаеми заявители!

Руският визов център предоставя на гражданите (страната), на другите държави и лица без гражданство следващите услуги:

 • Прием и обработка на документи за оформяне на визи;
 • Предаване на документи за разглеждане в консулско учреждение на Руската Федерация;
 • Издаване на документи на заявителя;
 • Консултиране по въпроси за получаване на виза.

Уважаеми Заявители!

Информираме Ви, че в Руските визови центрове може да се възползвате от следните допълнителни платени услуги:

Също така предлагаме да се запознаете с условията на новия Пакет услуги «Привилегирован».

Важно е да знаете!

• Придобиване на посочените по-горе услуги не се отразява на реда за разглеждане на заявлението за издаване на визата и не гарантира издаването на визата;

• Таксите за предоставяне на услугите се начисляват допълнително към сервизната такса;

• Всички посочени по-горе услуги се предоставят само по желание на клиента;

• Моля, запознайте се с всички условия за предоставяне данните услуги, преди да ги закупите.

Връзка

15 + 5 =

ул. Михаил Колони, 20
Варна, 9000, България
+359 88 781 80 05
visa@visaforrussia.bg

Pin It on Pinterest