Руския визов център

Добре дошли!
ОфертаКонтакты

Декларация за защита на личните данни на заявителите

Компанията гарантира защита на правата и свободите на заявителите при обработката на личните им данни, в това число защита на правата на неприкосновеност на личния живот, личната и семейна тайна, спазване на действащото национално законодателство за защита на личните данни.

Компанията получава лични данни, които са доброволно представени от  заявителите и които са необходими за получаване на услуги по подготовката и обработката на документи за предаване за разглеждане в консулското учреждение на Руската Федерация.

При определяне на обема и съдържанието на личните данни, Компанията се ръководи от разумна необходимост, както и от целта за тяхната обработка на основание на националното законодателство за защита на личните данни.

Субект на личните данни – физическо лице, което пряко или косвено е определено или се определя с помощта на лични данни.

Лични данни – всяка информация, която се отнася пряко или косвено до определеното или определящото се физическо лице (субектът на лични данни).   

Обработка на личните данни

Обработката на личните данни се осъществява само със съгласието на субекта на личните данни или на друго законно основание. Обработката на личните данни се осъществява само във връзка с цели, които са свързани с предоставянето на забранени услуги по подготовката и обработката на документи за предаване за разглеждане в консулското учреждение на Руската Федерация.

Не се допуска обработка на лични данни, която е несъвместима с целта на събирането на лични данни. 

Под обработка на лични данни се разбира всяко действие (операция) или съвкупност от действия (операции), които се извършват с лични данни с използването на средства за автоматизация или без използването на такива средства, включително събиране, записване, систематизация, натрупване, съхранение, уточняване (обновяване, изменение), използване, предаване, обезличаване, блокиране, премахване и унищожаване на лични данни.

Сроковете за съхранение на лични данни се определят от положенията на националното законодателство в областта за защита на личните данни.

Защита на личните данни

Защитата на получените лични данни е задължително правило на Компанията.

За постигането на тази цел, достъпът до личните данни е строго регламентиран, защитен е със съвременни технически и програмни средства от неправомерен или случаен достъп до тях, унищожаване, изменение, блокиране, копиране, предоставяне, разпространение на лични данни, а също и от други неправомерни действия.

Компанията осигурява конфиденциалност на личните данни и се задължава да не допуска тяхното разпространение без съгласието на субекта на личните данни.

Предаване на лични данни на трети лица

Личните данни могат да бъдат предавани на трети лица, само и единствено с цели, които са свързани с предоставянето на забранени услуги със съгласието на субекта на личните данни.

Предаването на личните данни се осъществява от Компанията със спазване на конфиденциалност без предаване на трети лица, които не са свързани с предоставянето на услуги, които са необходими на субекта на личните данни. 

В случай, ако Компанията със съгласието на субекта на личните данни поверява обработката на личните данни на друго лице на основание договор, то отговорността за безопасността на личните данни носи Компанията.

Предоставяне на информация за личните данни

По лично запитване на заявителя, Компанията му предоставя информация за всички съхряняващи се лични данни на заявителя. Предоставянето на лични данни със запитване на законни представители или пълномощници на субекта на личните данни е изключено.

Връзка

5 + 12 =

ул. Михаил Колони, 20
Варна, 9000, България
+359 88 781 80 05
visa@visaforrussia.bg

Pin It on Pinterest